ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waxing moon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waxing moon*, -waxing moon-

waxing moon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waxing moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waning moon
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างขึ้น (n.) waxing moon See also: the period of the waxing moon Ops. ข้างแรม
ชุษณปักษ์ (n.) waxing moon See also: waxing period of the moon Syn. ข้างขึ้น
เดือนหงาย (n.) waxing moon See also: moonlit night

waxing moon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุณหปักษ์[n.] (chunhapak) EN: waxing moon FR:
ชุษณปักษ์[n.] (chutsanapak) EN: waxing moon FR:
เดือนหงาย[n. exp.] (deūoen ngāi) EN: waxing moon ; moonlit night FR: clair de lune [m]
ข้างขึ้น[n.] (khāngkheun) EN: waxing moon ; period of the waxing moon FR:
ศุกลปักษ์[n.] (sukonlapak) EN: waxing moon FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waxing moon
Back to top