ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

water trough

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *water trough*, -water trough-

water trough ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水船[みずぶね, mizubune] (n) (1) water trough; track pan; cistern; water tank; (2) (See 給水船) boat transporting water (esp. drinking water); water boat; (3) waterlogged boat; (4) coffin

water trough ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ราง[n.] (rāng) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout FR: gouttière [f]
รางน้ำ[n.] (rāngnām) EN: water trough FR: abreuvoir [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า water trough
Back to top