ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

water jar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *water jar*, -water jar-

water jar ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอ่งมังกร (n.) glazed water jar with dragon patterns
โอ่ง (n.) water jar See also: earthen jar Syn. ตุ่ม, โอ่งน้ำ

water jar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุณโฑ[n.] (kunthō) EN: water jar ; water pot ; water pitcher FR:
โอ่ง[n.] (ōng) EN: large water jar ; big water jar ; earthen jar FR: grande jarre [f]
โอ่งน้ำ[n.] (ōng nām) EN: water jar FR: jarre [f]
ตุ่มน้ำ[n. exp.] (tum nām) EN: water jar FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า water jar
Back to top