ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

watch attentively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *watch attentively*, -watch attentively-

watch attentively ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอยจับผิด (v.) watch attentively for a mistake See also: be a watchdog Syn. จับผิด
จ้องจับผิด (v.) watch attentively for a mistake See also: be a watchdog Syn. คอยจับผิด, จับผิด

watch attentively ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注视[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ, 注视 / 注視] watch attentively

watch attentively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見守る(P);見戍る(iK);目戍る(iK)[みまもる, mimamoru] (v5r,vt) to watch over; to watch attentively; (P)

watch attentively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้องจับผิด[v. exp.] (jǿng japphi) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog FR: surveiller attentivement
คอยจับผิด[v. exp.] (khøi japphi) EN: watch attentively for a mistake FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า watch attentively
Back to top