ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wash and iron

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wash and iron*, -wash and iron-

wash and iron ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wash and iron (vt.) ซักรีด See also: ซัก Syn. cleanse

wash and iron ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซักรีด[v. exp.] (sak rīt) EN: wash and iron clothes FR: laver et repasser le linge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wash and iron
Back to top