ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waning moon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waning moon*, -waning moon-

waning moon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waning moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waxing moon
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างแรม (n.) waning moon See also: period of the waning moon Ops. ข้างขึ้น
เดือนมืด (n.) waning moon See also: moonless night, dark night, unlighted night
แรม (n.) waning moon See also: period of the waning moon Syn. ข้างแรม, เดือนมืด Ops. ข้างขึ้น

waning moon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下弦[xià xián, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˊ, 下弦] third quarter or waning moon
下弦月[xià xián yuè, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, 下弦月] third quarter or waning moon

waning moon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือนมืด[n. exp.] (deūoen meūt) EN: waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night FR: nuit sans lune [f] ; nuit noire [f]
กาฬปักษ์[X] (kālapak) EN: period of the waning moon FR:
ข้างแรม[n.] (khāng-raēm) EN: waning moon ; period of the waning moon FR:
แรม[n. exp.] (raēm) EN: period of the waning moon ; last quarter (of the moon) FR: lune décroissante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waning moon
Back to top