ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wales

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wales*, -wales-

wales ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Wales (n.) แคว้นเวลส์ของประเทศอังกฤษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
O level (n.) การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)

wales ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戴安娜王妃[Dài ān nà wáng fēi, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ ㄨㄤˊ ㄈㄟ, 戴安娜王妃] Diana, Princess of Wales (1961-1997)
威尔士[Wēi ěr shì, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, 威尔士 / 威爾士] Wales, constituent nation of UK

wales ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェールズ[, ue-ruzu] (n) Wales; (P)
ニューサウスウェールズ[, nyu-sausuue-ruzu] (n) New South Wales; (P)
寒武利亜(ateji)[カンブリア, kanburia] (n) (uk) (arch) Cambria (old name for Wales)

wales ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เวลส์[n. prop.] (Wēl ) EN: Wales FR: pays de Galles [m]
กราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship FR:
เพียบแประ[adj.] (phīepprae) EN: loaded to the gunwales FR:
แประ[adv.] (prae) EN: to the gunwales FR: à ras bords

wales ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
striemig {adj}covered with wales
Wales {n}Wales

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wales
Back to top