ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wake up to reality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wake up to reality*, -wake up to reality-

wake up to reality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of FR: réaliser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wake up to reality
Back to top