ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wait for nothing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wait for nothing*, -wait for nothing-

wait for nothing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอยหาย[v. exp.] (khøi hāi) EN: wait in vain ; wait for nothing FR:
คอยเก้อ[v. exp.] (khøi koē) EN: wait in vain ; wait for nothing FR: attendre en vain ; attendre vainement ; attendre pour rien

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wait for nothing
Back to top