ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wait awhile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wait awhile*, -wait awhile-

wait awhile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wait awhile (vt.) ยกเลิกชั่วคราว See also: ระงับชั่วคราว, งดชั่วคราว, พักไว้ก่อน Syn. pause, intermit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wait awhile
Back to top