ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wading pool

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wading pool*, -wading pool-

wading pool ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wading pool (n.) สระน้ำตื้นๆ ขนาดเล็กสำหรับเด็กๆ

wading pool ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สระน้ำเด็กเล่น[n. exp.] (sanām dek l) EN: child's wading pool FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wading pool
Back to top