ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

violate custom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *violate custom*, -violate custom-

violate custom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดผี[v.] (phitphī) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า violate custom
Back to top