ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

view as proper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *view as proper*, -view as proper-

view as proper ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นสมควร (v.) view as proper See also: see as appropriate, consider approve, see as being what should be/happen Syn. เห็นควร
เห็นสมควร (v.) view as proper See also: see as appropriate, consider approve, see as being what should be/happen Syn. เห็นควร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า view as proper
Back to top