ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

very many

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *very many*, -very many-

very many ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非常多[fēi cháng duō, ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄛ, 非常多] much; very many
浩博[hào bó, ㄏㄠˋ ㄅㄛˊ, 浩博] vast and plentiful; ample; very many

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า very many
Back to top