ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

very good

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *very good*, -very good-

very good ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
very good (adj.) ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด See also: ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม Syn. excellent, prizewinning, well
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They have very good memories about Franceพวกเขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับฝรั่งเศส
Right now I'm not very good at itตอนนี้ฉันไม่เก่งมันมากนักแล้วแหล่ะ
He might not be very good companyเขาอาจไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่ดีมาก
It was a very good learning experienceมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมากๆ
He has a very good sense of humorเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากๆ
Not very goodก็ไม่ดีมากนัก ฉันปวดหัว

very good ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大有希望[dà yǒu xī wàng, ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ, 大有希望] very probably; a very good chance (of success)
太好了[tài hǎo le, ㄊㄞˋ ㄏㄠˇ ㄌㄜ˙, 太好了] very good

very good ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached
腕が無い;腕がない[うでがない, udeganai] (exp,adj-i) unskilled; not very good at
苦手[にがて, nigate] (adj-na,n) (1) poor (at); weak (in); not very good (at); (2) dislike (of); (P)
今一(P);今一つ(P);いま一つ;今ひとつ[いまいち(今一)(P);いまひとつ(P);イマイチ, imaichi ( imaichi )(P); imahitotsu (P); imaichi] (adj-na,adv) (1) (uk) (col) one more; another; the other; (2) not quite; not very good; lacking; (P)

very good ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: very good ; very nice ; delicious FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยดีจัง[adj.] (arøi dī jan) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยจัง[adj.] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste) FR: très bon ; délicieux ; succulent
ดี ๆ = ดีๆ[adv.] (dī-dī) EN: very good FR: très bien ; attentivement
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
ขั้นดีมาก[adj.] (khan dī māk) EN: very good ; optimum FR:
ไม่ใช่ความคิดที่ดี[xp] (mai chai kh) EN: That's not a very good idea FR: Ce n'est pas une bonne idée

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า very good
Back to top