ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

very fat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *very fat*, -very fat-

very fat ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่อ (adj.) very fat
เผละ (adj.) very fat See also: very thick

very fat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เผละ[adj.] (phle) EN: very fat FR: flasque ; mou ; mollasse
อ้วนมาก[adj.] (uan māk) EN: very fat FR: obèse ; très gros
กระแสะ[adj.] (krasae) EN: exhausted ; very fatigued FR: exténué

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า very fat
Back to top