ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

very fast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *very fast*, -very fast-

very fast ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รีบด่วน (adv.) very fast Syn. เร็วมาก Ops. ช้า, เอื่อย
เร็วจี๋ (adv.) very fast Syn. รีบด่วน, เร็วมาก Ops. ช้า, เอื่อย
เร็วมาก (adv.) very fast Syn. รีบด่วน Ops. ช้า, เอื่อย

very fast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見る見る[みるみる, mirumiru] (adv) very fast; in a twinkle; before one's eyes; (P)

very fast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมุนติ้ว[X] (mun tiu) EN: spin very fast FR:
เร็วจี๋[adv.] (reo jī) EN: very fast FR:
ติ้ว[adv.] (tiu) EN: very fast ; dizzyingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า very fast
Back to top