ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

very black

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *very black*, -very black-

very black ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำปี๋[adj.] (dam pī) EN: jet-black ; very black ; pitch -black FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า very black
Back to top