ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verbal attack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verbal attack*, -verbal attack-

verbal attack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verbal attack (n.) สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน See also: คำพูดที่ทำให้เจ็บปวด, การเหน็บแนม Syn. severe scolding

verbal attack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
糞味噌;クソ味噌;糞ミソ[くそみそ(糞味噌);クソみそ(クソ味噌);くそミソ(糞ミソ);クソミソ, kusomiso ( fun miso ); kuso miso ( kuso miso ); kuso miso ( fun miso ); kusomiso] (adj-na,n) (1) (See 味噌糞) harsh; severe (e.g. criticism, verbal attack); (n) (2) (uk) sweeping denunciation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verbal attack
Back to top