ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valuable thing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valuable thing*, -valuable thing-

valuable thing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าหอบฟาง[v.] (bāhøpfāng) EN: like to carrying around lots of valuable things FR:
บ้าสมบัติ[adj.] (bāsombat) EN: infatuated with valuable things FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valuable thing
Back to top