ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valuable assistant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valuable assistant*, -valuable assistant-

valuable assistant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือขวา[n.] (meūkhwā) EN: right-hand man ; valuable assistant FR: bras droit [m] ; principal collaborateur [m] ; principal assistant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valuable assistant
Back to top