ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vaginal birth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vaginal birth*, -vaginal birth-

vaginal birth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vaginal birth (n.) การคลอดบุตร Syn. childbirth, parturition
vaginal birth (n.) การคลอดบุตร Syn. childbearing, parturition
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vaginal birth after cesareanการคลอดทางช่องคลอดหลังการผ่าท้องทำคลอด [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vaginal birth
Back to top