ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacuum tube

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacuum tube*, -vacuum tube-

vacuum tube ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacuum tube (n.) หลอดสุญญากาศซึ่งควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. electron tube

vacuum tube ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二极管[èr jí guǎn, ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, 二极管 / 二極管] diode; valve (elec.); vacuum tube
三极管[sān jí guǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, 三极管 / 三極管] triode (vacuum tube or transistor)
真空管[zhēn kōng guǎn, ㄓㄣ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ, 真空管] vacuum tube
电子管[diàn zǐ guǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄢˇ, 电子管 / 電子管] valve (electronics); vacuum tube

vacuum tube ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バルボル[, baruboru] (n) (abbr) valve volt; vacuum tube volt meter
管球[かんきゅう, kankyuu] (n) vacuum tube

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacuum tube
Back to top