ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

up to now

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *up to now*, -up to now-

up to now ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่านฉะนี้ (n.) up to now See also: until now, to this day, so far Syn. ป่านนี้

up to now ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向例[xiàng lì, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, 向例] custom; usual practice; convention up to now

up to now ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
従来[じゅうらい, juurai] (n-adv,n-t,adj-no) up to now; so far; traditional; existing (e.g. equipment); (P)
累計[るいけい, ruikei] (n,vs) cumulative total; accumulated total; total up to now; (P)

up to now ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จนกระทั่งบัดนี้[conj.] (jonkrathang) EN: up to now ; until now ; heretofore FR: jusqu'à présent ; jusqu'à maintenant ; jusqu'ici ; jusqu'à cet instant
ป่านฉะนี้[adv.] (pānchanī) EN: so far ; up to now ; even now ; thus far ; to such an extent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า up to now
Back to top