ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unused money

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unused money*, -unused money-

unused money ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
死に金[しにがね, shinigane] (n) wasted money; unused money

unused money ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงินตาย[n.] (ngoentāi) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets FR: ancienne monnaie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unused money
Back to top