ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unmilled rice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unmilled rice*, -unmilled rice-

unmilled rice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
玄米[げんまい, genmai] (n) unpolished rice; unmilled rice; brown rice; (P)

unmilled rice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวเปลือก[n.] (khāopleūak) EN: paddy ; unmilled rice FR: riz non décortiqué [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unmilled rice
Back to top