ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unit of capacity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unit of capacity*, -unit of capacity-

unit of capacity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吨公里[dūn gōng lǐ, ㄉㄨㄣ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 吨公里 / 噸公里] ton-kilometer (unit of capacity of transport system)

unit of capacity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกวียนหลวง[n.] (kwīenlūang) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters FR: charretée [f] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz
เข่ง[n.] (kheng) EN: [unit of capacity] FR:
กระผีก[n.] (kraphīk) EN: [unit of capacity)] FR:
กระทาย[n.] (krathāi) EN: [Thai unit of capacity] FR:
เกวียน[n.] (kwīen) EN: kwien [unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters] FR: charretée [f] ; kwien [m] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)
สัด[n.] (sat) EN: sat (unit of capacity equal to 20 liters) FR: sat [m] (unité de mesure équivalant à 20 litres)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unit of capacity
Back to top