ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfilled position

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfilled position*, -unfilled position-

unfilled position ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfilled position (n.) ตำแหน่งว่าง Syn. opening

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfilled position
Back to top