ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undergo trouble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undergo trouble*, -undergo trouble-

undergo trouble ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำบาก (v.) undergo trouble See also: be inconvenient, have difficulty Syn. ยุ่งยาก, ยาก
ลำบากลำบน (v.) undergo trouble See also: be inconvenient, have difficulty Syn. ลำบาก, ยุ่งยาก, ยาก

undergo trouble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam ) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty FR:
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākk) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble FR: être touché par la pauvreté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undergo trouble
Back to top