ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turn around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turn around*, -turn around-

turn around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn around (phrv.) หันหลังกลับ (ทางทหาร) See also: หันกลับไป Syn. turn about
turn around (phrv.) หันกลับ
turn around (phrv.) บิดเบือน
turn around (phrv.) บิดเบือน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หันรีหันขวาง (v.) to turn around undecidedly Syn. เก้ๆ กังๆ
ตีโค้ง (v.) turn around See also: wrench, move in a curved or circular path Syn. เข้าโค้ง
หมุนตัว (v.) turn around Syn. หมุน
หัน (v.) turn around See also: face about, move around, reverse, revolt, rotate Syn. หมุน
หันกลับ (v.) turn around See also: turn back
เข้าโค้ง (v.) turn around See also: wrench, move in a curved or circular path
เบน (v.) turn around See also: shift, turn back, turn away Syn. เฉ, เห
หันขวับ (v.) turn around suddenly See also: turn abruptly Syn. หันวับ
หันขวับ (v.) turn around suddenly See also: turn around simultaneously, turn around immediately Syn. หันวับ
หันวับ (v.) turn around suddenly See also: turn abruptly
หันวับ (v.) turn around suddenly See also: turn around simultaneously, turn around immediately
หันรีหันขวาง (v.) turn around undecidedly Syn. เก้ๆ กังๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think you should turn around, go backฉันคิดว่าคุณควรที่จะหันหลังกลับไปซะ

turn around ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扭转[niǔ zhuǎn, ㄋㄧㄡˇ ㄓㄨㄢˇ, 扭转 / 扭轉] to reverse; to turn around (an undesirable situation)
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)
回首[huí shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, 回首] turn around; look back; recollect

turn around ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes)
振り向く(P);振向く[ふりむく, furimuku] (v5k) to turn one's face; to turn around; to look over one's shoulder; (P)
振り返る(P);振りかえる;振返る[ふりかえる, furikaeru] (v5r,vi) to turn head; to look over one's shoulder; to turn around; to look back; (P)
顧みる(P);省みる(P);顧る(io)[かえりみる, kaerimiru] (v1,vt) (1) to look back (e.g. over shoulder or at the past); to turn around; to review; (2) to reflect; to reconsider; (3) (esp. 省みる) to consider (usu. used in negative); to concern oneself about; (P)

turn around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; change direction ; incline ; lean FR: tourner ; détourner
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
หันกลับ[v. exp.] (han klap) EN: turn back ; turn around FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
กลับรถ[v. exp.] (klap rot) EN: make a U-turn ; turn the vehicle back ; turn around FR: faire demi-tour
ผกผัน[v.] (phokphan) EN: veer around ; shift ; turn around ; turn over FR:
เยื้อง[v.] (yeūang) EN: turn around ; turn round ; be some distance across FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turn around
Back to top