ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turn against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turn against*, -turn against-

turn against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn against (phrv.) จู่โจม See also: กระโจนใส่

turn against ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)

turn against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against FR: humilier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turn against
Back to top