ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tune in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tune in*, -tune in-

tune in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tune in (vi.) ฟัง Syn. listen Ops. disregard, ignore
tune in (vi.) ฟังอย่างสนใจ See also: ฟัง Syn. listen Ops. disregard, ignore
tune in (vt.) ฟัง Syn. listen, harken Ops. disregard, ignore
tune in (vi.) ฟังอย่างสนใจ See also: ฟังอย่างตั้งใจ Syn. listen, heed Ops. disregard, ignore
tune in (phrv.) ตั้งใจฟัง See also: ฟัง Syn. look in
tune in (phrv.) ชมโทรทัศน์ See also: ดูทีวี Syn. listen in
tune in (phrv.) ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ตื่นเต้น Syn. trip on, turn on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับฟัง (v.) tune in See also: listen in to Syn. ฟัง, รับได้

tune in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹词[tán cí, ㄊㄢˊ ㄘˊ, 弹词 / 彈詞] ballad tune in southern dialects, usually to sanxian 三弦 or pipa 琵琶 accompaniment

tune in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
残り物には福がある[のこりものにはふくがある, nokorimononihafukugaaru] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers
残り物に福あり[のこりものにふくあり, nokorimononifukuari] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers

tune in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไปขุดทองที่อเมริกา[v. exp.] (pai khut th) EN: go and make one's fortune in America FR: aller chercher fortune en Amérique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tune in
Back to top