ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tumble off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tumble off*, -tumble off-

tumble off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tumble off (phrv.) หลุด See also: หล่น, ร่วง Syn. fall off
tumble off (phrv.) ตกมาจาก Syn. drop off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tumble off
Back to top