ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

try to find out the actual situation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *try to find out the actual situation*, -try to find out the actual situation-

try to find out the actual situation ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูท่าที (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูลาดเลา
ดูทีท่า (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า try to find out the actual situation
Back to top