ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

try out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *try out*, -try out-

try out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
try out (phrv.) หลอมละลาย See also: ทำให้ละลาย
try out (vt.) ตรวจสอบ See also: ทดสอบ Syn. test, try
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทดลองทำ (v.) try out
ทดลองปฏิบัติ (v.) try out Syn. ทดลองทำ
ลองดู (v.) try out See also: try Syn. ลอง, ทดลอง

try out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism
憂国慨世[ゆうこくがいせい, yuukokugaisei] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism

try out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลองดู[v. exp.] (løng dū) EN: try out ; try ; give a try FR: essayer ; tenter
ทดลอง[v.] (thotløng) EN: try ; try out ; experiment ; test ; give a trial FR: essayer ; expérimenter ; mettre à l'épreuve ; tester ; éprouver
ทดลองใช้[v. exp.] (thotløng ch) EN: try out ; test FR: tester
ทดลองปฏิบัติ[v. exp.] (thotløng pa) EN: try out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า try out
Back to top