ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trusted companion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trusted companion*, -trusted companion-

trusted companion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่ซี้[n. exp.] (khū sī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trusted companion
Back to top