ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trust to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trust to*, -trust to-

trust to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trust to (phrv.) มอบให ้(ด้วยความไว้ใจหรือความศรัทธา) Syn. intrust to

trust to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
医者に掛ける;医者にかける[いしゃにかける, ishanikakeru] (exp,v1) (See 医者に掛かる) to entrust to a doctor (for treatment)
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P)
頼む(P);恃む;憑む[たのむ, tanomu] (v5m) (1) to request; to beg; to ask; (2) to call; to order; to reserve; (3) to entrust to; (4) (esp. 恃む) to rely on; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trust to
Back to top