ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

true friend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *true friend*, -true friend-

true friend ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัลยาณมิตร (n.) true friend See also: good friend Syn. มิตรแท้, เพื่อนแท้
มิตรแท้ (n.) true friend See also: good friend Syn. เพื่อนแท้, เพื่อนยาก
เพื่อนแท้ (n.) true friend See also: good friend Syn. มิตรแท้, เพื่อนยาก Ops. เพื่อนกิน

true friend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend

true friend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัลยาณมิตร[n.] (kanlayānami) EN: true friend FR:
กัลยาณมิตร[n.] (kanlayānami) EN: true friend ; good friend FR:
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
เพื่อนตาย[n.] (pheūoentāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal FR:
เพื่อนแท้[n. exp.] (pheūoen tha) EN: true friend FR: véritable ami [m] ; ami sûr [m]
เพื่อนยาก[n.] (pheūoenyāk) EN: chum ; faithful friend ; true friend FR: copain [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า true friend
Back to top