ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trouble about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trouble about*, -trouble about-

trouble about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trouble about (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trouble about
Back to top