ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tropical storm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tropical storm*, -tropical storm-

tropical storm ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พายุโซนร้อน (n.) tropical storm

tropical storm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热带风暴[rè dài fēng bào, ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ ㄈㄥ ㄅㄠˋ, 热带风暴 / 熱帶風暴] tropical storm

tropical storm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พายุ “ปาบึก[n. exp.] (phāyu Pābeu) EN: tropical storm Pabuk FR:
พายุโซนร้อน[n. exp.] (phāyu sōn r) EN: tropical storm FR: tempête tropicale [f]
พายุไต้ฝุ่น[n. exp.] (phāyu taifu) EN: typhoon ; tropical storm FR: typhon [m] ; tempête tropicale [f]
พายุไต้ฝุ่น “กิสนา” [n. exp.] (phāyu taifu) EN: Typhoon Ketsana ; Tropical Storm Ketsana FR: typhon Ketsana [m] ; tempête tropicale Ketsana [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tropical storm
Back to top