ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trivial matter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trivial matter*, -trivial matter-

trivial matter ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องไม่สำคัญ (n.) trivial matter See also: nonsense, foolishness Ops. เรื่องมีสาระ, เรื่องสำคัญ
เรื่องไร้สาระ (n.) trivial matter See also: nonsense, foolishness Syn. เรื่องไม่สำคัญ Ops. เรื่องมีสาระ, เรื่องสำคัญ

trivial matter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小事[xiǎo shì, ㄒㄧㄠˇ ㄕˋ, 小事] trifle; trivial matter; CL:點|点
琐碎[suǒ suì, ㄙㄨㄛˇ ㄙㄨㄟˋ, 琐碎 / 瑣碎] trivial matters

trivial matter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ただ事;只事;徒事;あだ事;唯事[ただごと(ただ事;只事;徒事;唯事);あだごと(徒事;あだ事), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter
朝飯前[あさめしまえ, asameshimae] (exp,adj-na,n) trivial matter; cinch to do; easy as pie; it's a piece of cake
木を見て森を見ず[きをみてもりをみず, kiwomitemoriwomizu] (exp) to not see the wood for the trees; to be caught up with trivial matters and lose sight of the big picture
馬鹿(P);莫迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P)

trivial matter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มโนสาเร่[n.] (manōsārē) EN: trifles ; petty offenses ; trivial matter FR:
เรื่องขี้ผง[n. exp.] (reūang khīp) EN: trivial matter ; nothing FR: vétille [f] ; bagatelle [f]
เรื่องไม่สำคัญ[n. exp.] (reūang mai ) EN: trivial matter FR:
เรื่องปลีกย่อย[n. exp.] (reūang plīk) EN: trivial matter ; triviality ; minor consideration FR:
เรื่องเล็ก[n. exp.] (reūang lek) EN: small matter ; bagatelle ; trifle ; trivial matter; minor matter ; trivialities FR: bagatelle [f] ; futilité [f]
เรื่องหยุมหยิม[n. exp.] (reūang yumy) EN: trivial matters ; trifles FR: bagatelle [f] ; vétie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trivial matter
Back to top