ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trifle with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trifle with*, -trifle with-

trifle with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trifle with (phrv.) คิดเล่นๆเรื่อง Syn. play with, toy with
trifle with (phrv.) เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น See also: เกี้ยว, จีบเล่น Syn. dally with, play with, sport with, toy with

trifle with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, 玩] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment

trifle with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trifle with
Back to top