ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trickle down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trickle down*, -trickle down-

trickle down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポタポタ落ちる;ぽたぽた落ちる[ポタポタおちる(ポタポタ落ちる);ぽたぽたおちる(ぽたぽた落ちる), potapota ochiru ( potapota ochiru ); potapotaochiru ( potapota ochiru )] (exp,v1) to fall in drops; to drip down; to trickle down

trickle down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย้อย[v.] (yøi) EN: drop ; trickle down ; drip ; stream down FR: dégoutter ; dégouliner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trickle down
Back to top