ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trench on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trench on*, -trench on-

trench on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trench on (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on
trench on (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on

trench on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trench on
Back to top