ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tread out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tread out*, -tread out-

tread out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tread out (phrv.) เหยียบให้ (ไฟดับ) Syn. trample out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tread out
Back to top