ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

travel around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *travel around*, -travel around-

travel around ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周游[zhōu yóu, ㄓㄡ ㄧㄡˊ, 周游 / 周遊] tour; to travel around

travel around ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巡り歩く[めぐりあるく, meguriaruku] (v5k) to walk around; to travel around

travel around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble FR: parcourir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า travel around
Back to top