ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transgression (of custom)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transgression (of custom)*, -transgression (of custom)-