ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trample out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trample out*, -trample out-

trample out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trample out (phrv.) เหยียบให้ (ไฟดับ) Syn. tread out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trample out
Back to top