ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

traffic sign

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *traffic sign*, -traffic sign-

traffic sign ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
traffic signal (n.) สัญญาณไฟ (จราจร) See also: ไฟจราจร Syn. traffic light
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัญญานไฟ (n.) traffic signal See also: traffic light Syn. สัญญาณไฟจราจร, ไฟจราจร

traffic sign ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องหมายจราจร[n. exp.] (khreūangmāi) EN: road sign ; traffic sign FR: signal routier [m] ; symbole routier [m]
สัญลักษณ์จราจร[n. exp.] (sanyalak ja) EN: traffic signs FR: signalisation routière [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า traffic sign
Back to top