ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trade show

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trade show*, -trade show-

trade show ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trade show (n.) การแสดงสินค้า See also: นิทรรศการ Syn. fair, exhibition

trade show ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トレードショー[とれーどしょー, tore-dosho-] trade show
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show)

trade show ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งานแสดงสินค้า[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: trade fair ; trade show ; expo ; exhibition FR: exposition [f] ; foire [f] ; salon [m] ; expo [f] (abrév. - fam.)

trade show ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Messebesuch {m}visit at a fair; visit to a trade show

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trade show
Back to top